Všeobecné podmínky

Všeobecné podmínky pro účastníky zájezdů a pobytů naleznete zde. <!--

pro účastníky zájezdů pořádaných cestovní kanceláří CK RYWAL.

Tyto všeobecné podmínky upravují vzájemné smluvní vztahy mezi CK RYWAL (dále jen CK) a fyzickými popř. právnickými osobami jako uživateli služeb CK RYWAL v souladu s příslušnými ustanoveními obecně závazných právních předpisů České republiky jako jsou Občanský zákoník, Obchodní zákoník, Zákon č. 159/ 1999 Sb. aj. Případné spory rozhoduje příslušný soud v místě legálního sídla organizace.

I. – Účastníci smluvního vztahu

Účastníky smluvního vztahu jsou:

1. CK RYWAL, která v rámci svého předmětu podnikání zajišťuje zákazníkům následující služby a programy v tuzemsku i v zahraničí

 • standardní činnost, tj. pobyty a programy nabízené v katalogu s předem vyhlášeným programem,
 • forfaitová činnost, tj. pobyty a programy na objednávku.

2. Fyzická nebo právnická osoba nebo zákonný popř. pověřený zástupce, která si zakoupí ubytování nebo zájezd pořádaný CK RYWAL.

II. – Vznik smluvního vztahu

Smluvní vztah vzniká vyplněním a podepsáním „Cestovní smlouvy – závazné přihlášky“ (dále jen cestovní smlouva) a následným potvrzením CK. Za smluvní závazky dalších osob (spoluúčastníků ubytování nebo zájezdu) uvedených v cestovní smlouvě odpovídá zákazník, který cestovní smlouvu vyplnil a podepsal.

Závazná účast na pobytu nebo zájezdu se provádí zaplacením celé částky a nebo zaplacením zálohy ve výši 50% z celkové ceny pobytu nebo zájezdu a současným zasláním nebo osobním předáním vyplněné cestovní smlouvy. Pokud vyplněná cestovní smlouva nebude předána se zálohou, nebude na zaplacenou zálohu brán zřetel. Doplatek do plné ceny pobytu nebo zájezdu je splatný měsíc před nástupem na tento pobyt nebo zájezd.

III. – Cestovní doklady

Každý účastník ubytování nebo zájezdu je povinen mít u sebe tyto doklady:

 • u zájezdů tuzemských platný občanský průkaz,
 • u zájezdů zahraničních platný cestovní pas.

IV. – Odstoupení zákazníka od smlouvy nebo změny v knihování

Zákazník může kdykoliv odstoupit od cestovní smlouvy. Toto odstoupení musí být provedeno písemně a prokazatelně doručeno CK. CK náleží odškodnění (storno poplatek), který je stanoven podle délky času mezi odstoupením od smlouvy ze strany zákazníka (rozhodující je čas, kdy bylo toto odstoupení CK písemně doručeno) a prvním dnem zájezdu následovně:

 • skutečně vzniklé náklady, nejméně však 10% z ceny zájezdu, dojde-li ke zrušení zájezdu v době od zaplacení do 46 kalendářních dnů před stanoveným termínem odjezdu,
 • skutečně vzniklé náklady, nejméně však 15% z ceny zájezdu, dojde-li ke zrušení zájezdu v době od 45 do 29 kalendářních dnů před stanoveným termínem odjezdu,
 • skutečně vzniklé náklady, nejméně však 30% z ceny zájezdu, dojde-li ke zrušení zájezdu v době od 28 do 15 kalendářních dnů před stanoveným termínem odjezdu,
 • skutečně vzniklé náklady, nejméně však 50% z ceny zájezdu, dojde-li ke zrušení zájezdu v době od 14 do 8 kalendářních dnů před stanoveným termínem odjezdu,
 • skutečně vzniklé náklady, nejméně však 80% z ceny zájezdu, dojde-li ke zrušení zájezdu v době od 7 do 3 kalendářních dnů před stanoveným termínem odjezdu,
 • 100% ceny zájezdu dojde-li ke zrušení účasti na zájezdu v době 2 kalendářní dny a kratší nebo při nedostavení se k odjezdu zájezdu,
 • 100% ceny zájezdu, pokud byl účastník vrácen z hranic pro nedodržení pasových, celních a devizových předpisů.

Pokud klient změní termín pobytu (zájezdu) a později tento pobyt (zájezd) vystornuje, počítají se storno- poplatky k původnímu termínu pobytu (zájezdu).

Storno poplatky budou odečteny od platby za zájezd i v případě odstoupení zákazníka od smlouvy ze zdravotních, rodinných a jiných problémů.

Na přání zákazníka provedeme za poplatek 300 Kč/ osoba změnu v cestovní smlouvě do 30 kalendářních dnů před termínem odjezdu zájezdu nebo nástupem na pobyt. Za změnu v cestovní smlouvě se považuje: změna jména účastníka, změna ubytovacího zařízení, změna délky ubytování nebo zájezdu, termín odjezdu nebo nástupu na ubytování, způsob přepravy atd. Pozdější změny se mohou provést jedině po odstoupení od cestovní smlouvy za výše stanovených storno podmínek a při současném sepsání nové cestovní smlouvy.

V. – Bezplatné odstoupení zákazníka od smlouvy

Zákazník může odstoupit od cestovní smlouvy v následujících případech a CK vůči němu nebude uplatňovat žádné nároky, pokud:

 • cena ubytování nebo zájezdu by byla zvýšena o více jak 10% původní ceny ubytování nebo zájezdu,
 • byl změněn termín odjezdu zájezdu o více jak 48 hodin oproti původnímu termínu zájezdu,
 • byl závažně změněn program zájezdu, místo ubytování, způsob přepravy atd. Za závažnou změnu ubytování a služeb se nepovažuje změna při poskytnutí ubytování nebo služeb stejné nebo vyšší kvality v témže pobytovém místě, bez dalšího požadování doplatku klienta.

Na svoje odstoupení musí zákazník do 5 dnů upozornit písemně CK, pokud tak neučiní, má se za to, že s navrhovanou změnou souhlasí.

VI. – Změny smluvních podmínek

CK si vyhrazuje právo zrušit zájezd nejpozději 21 dní před zahájením zájezdu, jestliže nebylo dosaženo počtu 29 platících účastníků u zájezdu s autobusovou dopravou zajišťovanou CK.

O zrušení zájezdu je CK povinna neprodleně informovat zákazníka a vrátit mu celou jeho zaplacenou částku na zájezd bez dalších náhrad. Pokud CK provede před odjezdem zájezdu změnu v termínu, hodině odjezdu nebo ceně zájezdu, je povinna tuto skutečnost neprodleně oznámit zákazníkovi. CK si vyhrazuje právo v průběhu zájezdu na změnu hodiny příjezdu, hodiny odjezdu zpět do ČR, jakož i změnu trasy a věcného i časového programu z důvodu zásahu vyšší moci, z důvodu rozhodnutí státních orgánů, jež mají přímý i nepřímý vliv na průběh zájezdu a z důvodu mimořádných okolností (stávky, dopravní problémy, poruchy, neštěstí apod.).

CK nepřebírá ve shora uvedených případech odpovědnost za důsledky a škody plynoucí ze změny programu. CK taktéž nepřebírá odpovědnost za změny programu zájezdu, trasy a služeb z důvodu zásahu vyšší moci v

průběhu zájezdu. V tomto případě může CK zajistit jen služby v souladu se svými možnostmi. CK si vyhrazuje právo na změnu ubytovacího zařízení, je-li tato změna provedena ze strany zahraničního partnera a CK nemohla tuto změnu ovlivnit.

Jestliže CK zruší zájezd, který je předmětem smluvního vztahu z jiných důvodů než je uvedeno v článku VI. těchto podmínek ve lhůtě kratší než 20 dnů před termínem jeho zahájení, je povinna zákazníkovi uhradit pokutu ve výši 10% z ceny zájezdu.

VII. – Reklamace

V případě, že klient je přesvědčen o nesplnění nebo vadném plnění zaplacených služeb, doporučujeme uplatnit reklamaci do 14 dnů, nejpozději do třech měsíců ode dne ukončení zájezdu u cestovní kanceláře nebo zprostředkovatele, kde si zájezd zakoupil. Pokud klient nedodrží lhůtu na uplatnění reklamace stanovenou dle Občanského zákoníku, nebude brán na tuto reklamaci zřetel.

Pokud je možno vadnému plnění zabránit na místě, je klient povinen toto nahlásit zástupci cestovní kanceláře nebo na recepci, popř. na kancelář, která je partnerem CK na místě a zajišťuje zde ubytování a služby, popřípadě přímo na CK.

Pokud klient mohl ovlivnit vadné plnění a neučinil tak, nebude brán zřetel na jeho pozdější reklamaci.

Zástupce cestovní kanceláře je povinen vyřídit reklamaci nejpozději do 30 dnů od uplatnění reklamace zákazníkem.

X. Mimosoudní vyrovnání

1. Dle novely zákona č.378/2015 nabývajícího platnosti 01.02.2016, může zákazník v případě reklamace využít cestu mimosoudního vyrovnání spotřebitelského sporu. V tomto případě se může zákazník obrátit na tyto orgány:

a) v případě zprostředkování (zájezd a ubytování): ČOI – http://www.coi.cz Ústřední inspektorát, Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2 Telefon: +420 296 366 360, Fax: +420 296 366 2­36 IČ: 00020869, DIČ: CZ00020869

b) v případě autobusové dopravy: Ministerstvo dopravy – http://www.mdcr.cz/cs/

 • v mezinárodní autobusové linkové silniční dopravě osob
 • ve svém správním obvodu ve věcech, které nenáleží do resortu Ministerstva dopravy.

c) další možností je se obrátit na on-line evropskou platformu dostupnou na webových stránkách: https://webgate.ec.europa.eu/…in/index.cfm?…

2. V řízení ČOI jde o proces tzv. konciliace, během níž jsou strany vedeny k urovnání sporu nezávislým prostředníkem. Výsledkem řízení je buď uzavření soukromoprávní dohody stran o způsobu řešení sporu (která může usnadnit následné soudní řízení, kde se budou domáhat rozsudku o plnění vzniklé dohody), nebo v případě neshody soudní řízení.

3. V případě této události je DCK Rekrea Ostrava s.r.o. povinná hlásit událost Ministerstvu průmyslu a obchodu. Ministerstvo průmyslu a obchodu zadává informace do seznamu podle odstavce 8, § 20f, zákona č.378/2015 Sb. a umožní je Evropské komisi (která je zadává do on-line platformy pro řešení mimosoudního řešení spotřebitelských sporů), a dále jej zveřejní na svých internetových stránkách spolu s odkazem na příslušné internetové stránky Evropské komise. Seznam musí být dostupný též na.trvalém nosiči dat.

VIII. – Pojištění

Pojištění léčebných výloh v zahraničí a v ČR pojištění storna zájezdu, není v ceně pobytu ani zájezdu. Klienti CK si mohou zakoupit fakultativně v CK cestovní pojištění Generali pojišťovny, které zahrnuje:

Pojištění do zahraničí:

 • pojištění léčebných výloh – do výše 1 700 000 Kč
 • přivolání opatrovníka – do výše 50 000 Kč
 • pojištění smrti následkem úrazu – 100 000 Kč,
 • pojištění trvalých následků úrazu – do výše 200 000 Kč,
 • pojištění odpovědnosti za škody na zdraví 3. osoby do 1 000 000Kč
 • pojištění odpovědnosti za škody na věci 3. osoby do 1 000 000 Kč
 • pojištění odpovědnosti – finanční náhrada za ušlý zisk – do výše 50 000 Kč
 • pojištění zavazadel – do výše 30 000 Kč,
 • pojištění storna zájezdu z důvodu nemoci – 80 % stornopoplatků – max. 10 000 Kč.

Základní sazba pojištění do zahraničí:

 • Osoby starší 15 let 26 Kč/den.
 • Děti do věku 15 let 15 Kč/den.

Pojištění v ČR:

 • Pojištění smrti následkem urazu – 100 000 Kč.
 • Pojištění trvalých následků úrazu – do výše 200 000 Kč.
 • Pojištění storno zájezdu z důvodu nemoci – 80% stornopoplatků – max. 10 000 Kč.

Základní sazba pojištění v ČR:

 • Všechny osoby 15 Kč/den

Cena zájezdu zahrnuje povinné pojištění CK ve smyslu zákona č. 159/1999 Sb.

Na základě povinného smluvního pojištění ve smyslu zákona č. 159/1999 Sb. vzniká zákazníkovi pojištěného CK právo na plnění v případech, kdy CK z důvodu svého úpadku:

 • neposkytne zákazníkovi dopravu z místa v zahranič í do České republiky, pokud je tato doprava součástí zájezdu,
 • nevrátí zákazníkovi zaplacenou zálohu nebo cenu zájezdu v případě, že se zájezd neuskutečnil,
 • nevrátí zákazníkovi rozdíl mezi zaplacenou cenou zájezdu a cenou částečně poskytnutého zájezdu v případě, že se zájezd uskutečnil jen z části.

IX. – Závěrečná ustanovení

Tyto „Všeobecné podmínky“ se vztahují na poskytování ubytování, dopravy, služeb a programů v tuzemsku i v zahraničí organizovaných CK RYWAL a nabývají účinnosti dne 1. 3. 2016

-->
 
 

Foto na pozadí: Supetar v Chorvatsku.